Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
koło w Gryfinie

 

Kolejarze nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni
Jan Paweł II

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich powstało w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie w 1995r. pod kierunkiem ks. Ryszarda Marciniaka, Animatora KSKP, duszpasterza kolejarzy archidiecezji warszawskiej. Nominację na Krajowego Duszpasterza Kolejarzy otrzymał ks. kan. Eugeniusz Zarębski, sprawujący tę funkcję nadal. Patronami Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy są: Św. Katarzyna Aleksandryjska, Św. Rafał Kalinowski i błogosławiony ks. Franciszek Rogaczewski. Pierwszym Duszpasterzem tego koła w naszej parafii został ks. proboszcz ks. Wojciech Musiałek, a prezesem stowarzyszenia został Władysław Krasowski. Do koła należy 23 członków. Msze Święte KSKP odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 18 00. Po mszy świętej odbywają się spotkania w salce katechetycznej na których omawiane są sprawy według ramowego programu: zgromadzenie Eucharystyczne, dzielenie się Ewangelią, modlitwa liturgiczna, konkretna pomoc rodzinie oraz duchowości i działalności stowarzyszenia.

Duchowość – założenia ideowe.

Istotę duchowości stanowi:

A – Nurt chrześcijański – ciągła formacja osobista i dążenie do pełni życia sakramentalnego, świadectwo życia chrześcijańskiego w rodzinie, pracy i swoim środowisku oraz świadome włączenie się w aktualne potrzeby kościoła powszechnego.

B – Nurt rodzinny – troska o kształtowanie swoich członków w duchu wiary i moralności katolickiej, miłości małżeńskiej i więzi rodzinnej oraz wrażliwości na potrzeby duchowe i materialne rodzin.

C – Nurt apostolski – osobiste zaangażowanie i praca apostolska w dziele odnowy, uświęcenia i pomocy rodzinom.

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich odczytuje małżeństwo i rodzinę jako wspólnotę życia i miłości. Wzajemna miłość jest siłą życia i działania w małżeństwie, łączy małżonków ze sobą i z Bogiem, a żywa wiara nadaje głęboki sens małżeństwu. Rodzina stanowi jedną z najważniejszych dróg ku świętości, dlatego małżonkowie we wspólnocie rodzin znajdują:
- pomoc dla siebie
- pogłębienie wiedzy religijnej
- wzrost wiary i miłości małżeństwa
- możliwość dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem życiowym, energią do apostolskiego działania i wychowania swoich dzieci w duchu wierności Ewangelii i Ojczyźnie.

Celem Stowarzyszenia jest:
-
kształtowanie życia ludzi świeckich związanych zawodowo z kolejnictwem w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata ujętą w społecznym nauczaniu kościoła Rzymsko – Katolickiego
- praca formacyjna w oparciu o naukę Kościoła celem pogłębienia wśród członków wiary i umiłowania praktyk religijnych
- organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, konferencji, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek
- kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy w społecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych
- uczestniczenie w organizowaniu sympozjów i kongresów krajowych i międzynarodowych
- pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wszyscy członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich – rodziny kolejarskie otrzymują formację duchową i apostolską poprzez:
- rekolekcje parafialne
- dni skupienia
- spotkania rodzin kolejarskich
- czuwania nocne
- spotkania modlitewne
- adoracje
- pielgrzymki

Celem programu jest ożywienie i odnowienie wiary, wiary każdego z nas i wiary w rodzinach. W ramach przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa – 2000lecia Narodzin Chrystusa rozpoczęliśmy pielgrzymowania do ośrodków służby i pracy kolejarskiej, pielgrzymowaniem do ludzkich serc przepełnionych miłością i troską o wspólne dobro. Stało się to pielgrzymowaniem śladami Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymowaniem do Sanktuariów Maryjnych, rozsianych na polskiej i nie tylko polskiej ziemi.

Od 1983r. już jako parafia kolejarze organizowali pielgrzymki do:

– Częstochowy – Jasnogórskiej Pani i Królowej 27 pielgrzymka
– Szczecin os. Słoneczne – Matki Bożej Fatimskiej piesza 15 pielgrzymka
– Skarżysko Kamienna – 13 pielgrzymka
– Łagiewnik – Miłosierdzia Bożego, Wadowic, Krakowa – 8 pielgrzymka
– Lublina – coroczne spotkanie opłatkowe z biskupami i animatorem ks. Ryszardem Marciniakiem, krajowym duszpasterzem ks. kan. Eugeniuszem Zarębińskim oraz Katolickim Stowarzyszeniem Kolejarzy Polskich z całej Polski.
– Wilno – Matki Bożej Ostrobramskiej

W pielgrzymkach uczestniczą nie tylko rodziny kolejarskie ale również osoby nie należące do stowarzyszenia i parafii.

W 2009r. obchodziliśmy 15 rocznicę Erygowania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich przez Konferencję Episkopatu Polski. Panu Prezesowi Władysławowi Krasowskiemu za długoletnią i ofiarną pracę wykonywaną na rzecz Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy. Niech Matka Boża, Matka pięknej miłości da dużo zdrowia, a dobry Bóg błogosławi w każdym dniu. Natomiast nowym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Gryfinie jest pan Franciszek Święcichowski, a duszpasterzem dziekan ks. Henryk Krzyżewski.